doradzamy w zakresie kształtowania oferty rynkowej

i budowania silnych marek produktowych

Pomagamy naszym Klientom, by osiągali rynkowy sukces

O NAS

MarQ Project Sp. z o.o.

jest przedsiębiorstwem akademickim, które świadczy profesjonalne usługi konsultingowo-szkoleniowe w zakresie działalności marketingowej, specjalizując się w kształtowaniu oferty rynkowej, budowaniu silnych marek produktowych, zarządzaniu architekturą portfela marek oraz kreowaniu wizerunku przedsiębiorstw i jednostek administracji publicznej.

Misja

Opierając się na osiągnięciach światowej nauki i wynikach badań własnych, wspieramy rozwój działalności marketingowej naszych klientów kreując skuteczne instrumentarium oddziaływania rynkowego.

Wartości

Wartości, jakimi kierujemy się w naszym działaniu, to: partnerstwo, profesjonalizm, skuteczność, elastyczność i dbałość o wartość dla klienta.

ZESPÓŁ

 • doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu, autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych w zakresie otwartych innowacji, transferu innowacyjnych technologii, zarządzania marką i umiędzynarodowienia przedsiębiorstw;
 • Redaktor Prowadząca w międzynarodowym czasopismie naukowym Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie;
 • Członek European Academy of Management i Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oraz Towarzystwa Naukowego Współczesnego Zarządzania w Krakowie;
 • Kierownik Zespołu Akredytacyjnego w ramach Association to Advance Collegiate Schools of Business;
 • Uczestniczyła w wielu projektach naukowych i dydaktycznych Narodowego Centrum Nauki, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju;
 • Praktyk biznesu z bogatym doświadczeniem, pełniła funkcje kierownicze i zarządcze w międzynarodowych korporacjach, wieloletni dyrektor światowej korporacji Sobieski -Belvedere Group;
 • Broker innowacji, zaangażowana w transfer innowacyjnych technologii z nauki do praktyki gospodarczej, konsultant biznesowy w zakresie tworzenia i wdrażania strategii biznesowych, zarządzania przez markę.

dr KATARZYNA
LICZMAŃSKA-KOPCEWICZ

Prezes Zarządu

 • doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu;
 • autorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu małych i średnich przedsiębiorstw, innowacyjności, zasobów niematerialnych, tajemniczych mistrzów polskiej gospodarki oraz współpracy w zespole;
 • członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oraz Towarzystwa Naukowego Współczesnego Zarządzania w Krakowie;
 • współrealizatorka projektów naukowo-dydaktycznych i szkoleniowych wykonywanych na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, a także organizacji komercyjnych i władz samorządowych;
 • wieloletni dydaktyk uczelni wyższych;
 • konsultant biznesowy w zakresie innowacji, strategii przedsiębiorstw, budowania sieci powiązań;
 • doświadczenie praktyczne z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem zdobyte zarówno w małych, jak też w dużych firmach;

dr DOROTA GREGO-PLANER

Członek Zarządu

OFERTA

SPRAWDŹ NASZĄ OFERTĘ

Prowadzimy szkolenia otwarte i zamknięte w zakresie:

 • zarządzania marką i architekturą portfela marek,
 • zarządzania produktem,
 • zarządzania promocją,
 • zarządzania dystrybucją,
 • kształtowania systemów cen,
 • zarządzania wizerunkiem organizacji i menedżera,
 • zarządzania sytuacją kryzysową,
 • zarządzania sprzedażą,
 • komunikacji i negocjacji,
 • badań i analiz rynkowych.

Przygotowujemy programy szkoleń zgodnie z oczekiwaniami naszych Klientów.
Poszukujemy dla naszych Klientów możliwości dofinansowania szkoleń.
Nasi trenerzy to doświadczeni specjaliści, łączący wiedzę naukową z praktyczną.

Prowadzimy badania, analizy, audyty, ekspertyzy i konsulting w zakresie:

 • kreowania silnych marek i budowania architektury portfela marek,
 • zarządzania produktem, asortymentem produktów i cyklem życia produktów,
 • opracowania strategii i kształtowania instrumentów promocji,
 • opracowania strategii dystrybucji,
 • kształtowania systemów cen,
 • opracowania strategii wizerunkowych organizacji i menedżerów,
 • zarządzania sytuacją kryzysową,
 • zarządzania sprzedażą,
 • działalności rynkowej,
 • opracowania strategii internacjonalizacji.

Dopasowujemy doradztwo do rzeczywistych potrzeb naszych Klientów.
Poszukujemy dla naszych Klientów możliwości dofinansowania doradztwa.
Nasi konsultanci to doświadczeni specjaliści, łączący wiedzę naukową z praktyczną.

DOŚWIADCZENIE

Najważniejsze projekty naukowe, badawczo-rozwojowe i wdrożeniowe
MarQ Project Sp. z o.o.

PROJEKT RPO – Spółka MarQ Project zrealizowała projekt doradczy o wartości 121 752.94 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa kujawsko-pomorskiego, Działanie 1.3, Wsparcie przedsiębiorczości akademickiej, Poddziałanie 1.3.1, Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach akademickich, Schemat: Wsparcie doradcze przedsiębiorstw akademickich.

mgr Angelika Panka
 • Projekt badawczy pt. Transfer technologii jako czynnik konkurencyjności przedsiębiorstw usług finansowych, grant UMK nr 402-E realizowany w 2008 roku – kierownik grantu.
 • Projekt badawczy pt. Wewnątrzorganizacyjne uwarunkowania skuteczności transferu innowacyjnych technologii do przedsiębiorstw usług finansowych, grant UMK nr 512-E realizowany w 2012 roku – kierownik grantu.
 • Projekt konsultingowy pt. Innowacyjne MMŚP – współpraca sfery nauki i biznesu realizowany w partnerstwie przez Izbę Przemysłowo-Handlową w Toruniu oraz Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, a finansowany ze środków Unii Europejskiej (Poddziałanie 8.2.1 POKL, nr umowy UM_SP.433.1.345.2013). Celem projektu było wzmocnienie współpracy sfery nauki i biznesu w zakresie innowacji i transferu technologii poprzez doradztwo dla przedsiębiorstw usługowych sektora MSP regionu kujawsko-pomorskiego, a w szczególności wdrożenie organizacyjnych i rynkowych rozwiązań innowacyjnych. Konsultant prowadzący indywidualne doradztwo biznesowe świadczone w latach 2014-2015 dwóm firmom, kończące się opracowaniem propozycji innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych i rynkowych dla strategii ich rozwoju.
 • Projekt badawczo-konsultingowy pt. Planowanie strategiczne w Urzędzie Gminy Zławieś Wielka ze szczególnym uwzględnieniem Zakładu Usług Komunalnych Zławieś́ Wielka Sp. z o.o., mający na celu identyfikację i ocenę procesu planowania strategicznego w analizowanym Urzędzie Gminy i w Zakładzie Usług Komunalnych – kierownik projektu.
 • Projekt badawczo-dydaktyczny Narodowego Centrum Badań i Rozwoju o wartości 3 195 769,50 pt. Kompetencje ICT dla studentów Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu realizowany na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu w latach 2016-2019 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unii Europejskiej – kierownik projektu i ekspert w prowadzonych badaniach.
 • Projekt badawczo-dydaktyczny Narodowego Centrum Badań i Rozwoju o wartości 2 477 769,61 pt. Kompetencje doskonalenia procesowego z wykorzystaniem narzędzi ICT, realizowany na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu w latach 2018-2021 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unii Europejskiej – koordynator projektu i ekspert w prowadzonych badaniach.
 • Projekt badawczy pt. REGIOGMINA – Usytuowanie na poziomie samorządów lokalnych instrumentów wsparcia dla MŚP, działających w oparciu o model wielopoziomowego zarządzania regionem, GOSPOSTRATEG, grant Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, realizowany w latach 2019-2022 – wykonawca.
Dr Katarzyna Liczmańska-Kopcewicz
 • Projekt konsultingowy pt. Innowacyjne MMŚP – współpraca sfery nauki i biznesu realizowany w partnerstwie przez Izbę Przemysłowo-Handlową w Toruniu oraz Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, a finansowany ze środków Unii Europejskiej (Poddziałanie 8.2.1 POKL, nr umowy UM_SP.433.1.345.2013). Celem projektu było wzmocnienie współpracy sfery nauki i biznesu w zakresie innowacji i transferu technologii poprzez doradztwo dla przedsiębiorstw usługowych sektora MSP regionu kujawsko-pomorskiego, a w szczególności wdrożenie organizacyjnych i rynkowych rozwiązań innowacyjnych. Konsultant prowadzący indywidualne doradztwo biznesowe świadczone w latach 2014-2015 dwóm firmom, kończące się opracowaniem propozycji innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych i rynkowych dla strategii ich rozwoju.
 • Projekt konsultingowy – Strategia rozwoju powiązania kooperacyjnego INKOKOMP Innowacyjne Konstrukcje Kompozytowe w Budownictwie oraz Infrastrukturze Drogowej i Kolejowej – opracowanie, ewaluacja i weryfikacja strategii rozwoju w latach 2014 – 2015 – kierownik projektu.
 • Projekt badawczy – Ocena postrzegania walorów osiedli: Chełmińskie oraz Jakubskie-Mokre w kontekście architektury i budownictwa znajdującego się na tych osiedlach, rok 2015 – projekt dla Urzędu Miasta Torunia – kierownik projektu.
 • Projekt badawczo-dydaktyczny Narodowego Centrum Badań i Rozwoju o wartości 3 195 769,50 pt. Kompetencje ICT dla studentów Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu realizowany na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu w latach 2016-2019 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unii Europejskiej.
 • Projekt konsultingowy „KUBUS- Komercjalizacja Uniwersyteckich Badań i Usług” o wartości 2 400 000,00 realizowany w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pn. “Inkubator Innowacyjności+”, który jest częścią projektu systemowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020 – broker innowacji.
 • Projekt badawczo-dydaktyczny Narodowego Centrum Badań i Rozwoju o wartości 402 467,00 pt. Młody Przedsiębiorca – Kreatywnością w Przyszłość, realizowany na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu w latach 2018-2020 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unii Europejskiej – kierownik projektu.
 • Projekt badawczy pt. REGIOGMINA – Usytuowanie na poziomie samorządów lokalnych instrumentów wsparcia dla MŚP, działających w oparciu o model wielopoziomowego zarządzania regionem, GOSPOSTRATEG, grant Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, realizowany w latach 2019-2022 – wykonawca.
Dr Dorota Grego-Planer
 • Projekt badawczy pt. „Innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw w dobie kryzysu gospodarczego – uwarunkowania, trendy i modele”, grant Narodowego Centrum Nauki realizowany w latach 2014-2017 – wykonawca.
 • Projekt badawczy pt. „Niematerialne wartości źródłem ukrytej przewagi konkurencyjnej tajemniczych mistrzów polskiej gospodarki”, grant Narodowego Centrum Nauki 2009-2011 – wykonawca.
 • Projekt badawczo-dydaktyczny pt. „Przedsiębiorczość i komunikacja w procesie kreatywnego i innowacyjnego rozwiązywania problemów” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2017-2019 – koordynator ds. dydaktycznych, ekspert badawczy.
 • Projekt badawczy pt. „Znaczenie zasobów osobistych we współpracy wewnątrzorganizacyjnej przedsiębiorstwa”, grant UMK nr 2757-E – kierownik projektu.
 • Projekt badawczo-dydaktyczny pt. „Młody przedsiębiorca – kreatywnością w przyszłość” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (projekt nr POWR.03.01.00-00-U136/17) Uniwersytet Młodego Odkrywcy 2018-2020 – kierownik projektu.
 • Projekt badawczy REGIOGMINA – usytuowanie na poziomie samorządów lokalnych instrumentów wsparcia MŚP, działających w oparciu o model wielopoziomowego zarządzania regionem, GOSPOSTRATEG, grant Narodowego Centrum Badań i Rozwoju realizowany w latach 2019-2022 – wykonawca.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

PARTNERZY